Główna

Praca biura Oddziału w czasie ferii zimowych

w dniach 10-21 lutego 2020 r.

poniedziałki, wtorki, czwartki, piątki: 9.00 – 13.00

środa 12.02.2020 r.: 10.00-14.00

środa 19.02.2020 r., biuro będzie nieczynne dla interesantów

z powodu remontu instalacji elektrycznej.


 UWAGA!

Przygotowujemy się do zbierania podpisów pod INICJATYWĄ USTAWODAWCZĄ ZNP dotyczącą wynagradzania nauczycieli -o szczegółach poinformujemy w najbliższym czasie

Spotkanie Jasełkowe Seniorów

Serdecznie zapraszamy Emerytów i Rencistów – członków Związku z naszego Oddziału na Jasełka w wykonaniu dzieci z Przedszkola nr 437 , które odbędzie się 9 stycznia 2020 roku o godzinie 10.30 w auli Zespołu Szkół Łączności.

 Średnie wynagrodzenie nauczyciela dyplomowanego powinno wynosić 155 proc. przeciętnego wynagrodzenia w kraju, a płaca zasadnicza dyplomowanego – 100 proc. przeciętnego wynagrodzenia. Takich zmian w wynagrodzeniach chce ZNP. Zjazd Związku przyjął projekt ustawy, który ZNP zamierza wnieść do Sejmu w drodze inicjatywy obywatelskiej. Delegaci zdecydowali o powołaniu Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej.

42. Krajowy Zjazd Delegatów ZNP podjął decyzję o wszczęciu działań zmierzających do zmiany obowiązującego prawa w zakresie sposobu ustalania wysokości średniego i zasadniczego wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych na podstawie Karty Nauczyciela.

Związek  chce wprowadzenia do Karty Nauczyciela zasady, że wysokości kwot średniego i zasadniczego wynagrodzenia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego, stanowią określony procent kwoty przeciętnego wynagrodzenia obowiązującej w III kwartale poprzedzającego roku budżetowego (chodzi o kwotę przeciętnego wynagrodzenia ustalaną na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych).

W tym celu Związek proponuje zmianę w art. 30 ust. 3 i ust. 5 Karty Nauczyciela. Według ZNP należy zapisać w Karcie (art. 30 ust. 3), że średnie wynagrodzenie nauczycieli stanowi dla:

1) nauczyciela stażysty – 90 proc.,

2) nauczyciela kontraktowego – 100 proc.,

3) nauczyciela mianowanego – 125 proc.,

4) nauczyciela dyplomowanego – 155 proc.

– przeciętnego wynagrodzenia w III kwartale poprzedzającego roku budżetowego, ustalanego na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1270 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 39).

Natomiast w art. 30 ust. 5 KN – jak proponuje Związek – należy zapisać, że stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego określa w rozporządzeniu minister właściwy do spraw oświaty i wychowania uwzględniając, że kwota wynagrodzenia zasadniczego dla nauczyciela dyplomowanego z tytułem magistra i przygotowaniem pedagogicznym stanowi co najmniej 100 proc. przeciętnego wynagrodzenia w III kwartale poprzedzającego roku budżetowego. Kwoty wynagrodzenia zasadniczego na pozostałych poziomach wykształcenia i awansu zawodowego byłyby proporcjonalnie niższe, z tym, że wynagrodzenie dla nauczyciela stażysty z tytułem magistra i przygotowaniem pedagogicznym stanowiłoby co najmniej 73 proc. wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela dyplomowanego.

Gdyby dziś obowiązywały takie przepisy, to punktem odniesienia przy ustalaniu kwot wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2020 r. byłaby kwota 4931,59 zł, bowiem tyle – według komunikatu prezesa Głównego Urzędu Statystycznego – wyniosło przeciętne wynagrodzenie w III kwartale 2019 r.

Czyli wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela dyplomowanego z tytułem magistra i przygotowaniem pedagogicznym wyniosłoby w 2020 r. – 4931,59 zł. Tymczasem – zgodnie z projektem rozporządzenia płacowego MEN – w przyszłym roku wynagrodzenie dyplomowanego z najwyższymi kwalifikacjami wyniesie jedynie 3817 zł (tyle samo co we wrześniu br.). Przyjęcie propozycji ZNP oznaczałoby, że płaca zasadnicza nauczyciela dyplomowanego byłaby o ponad 1 tys. zł wyższa!

Żeby doprowadzić do takiej zmiany w prawie ZNP będzie zbierać podpisy poparcia dla obywatelskiego projektu Ustawy o zmianie ustawy Karta Nauczyciela. Działania w tej sprawie będzie prowadził Komitet Inicjatywy Ustawodawczej wyłoniony spośród członków Zarządu Głównego ZNP.

Więcej informacji na temat przebiegu i decyzji 42. Zjazdu ZNP – w Głosie Nauczycielskim nr 48 z 27 listopada br.

Życzenia na Święta Bożego Narodzenia 2019

100_8170Na te Święta Bożego Narodzenia

 życzymy

Świąt prawdziwie radosnych, ciepłych w sercu, zimowych na zewnątrz.

Roziskrzonych kolędą, śmiechem i wspomnieniami, dających radość i odpoczynek oraz nadzieję na Nowy Rok, oby był lepszy niż ten, który właśnie przemija.

Najpiękniejszych Świąt Bożego Narodzenia i samego szczęścia w Nowym Roku 2020.

Zarząd Oddziału

Związku Nauczycielstwa Polskiego

Warszawa Praga-Południe Wawer Wesoła

Obraz może zawierać: tekst

Spotkanie świąteczne Seniorów

Serdecznie zapraszamy Emerytów i Rencistów – członków Związku z naszego Oddziału na uroczyste spotkanie z okazji Świąt Bożego Narodzenia, które odbędzie się 12 grudnia 2019 roku o godzinie 13.00 w auli Zespołu Szkół Łączności.

Inicjatywa ustawodawcza ZNP dotycząca wynagradzania nauczycieli

Informacje na temat inicjatywy ustawodawczej można znaleźć na stronie ZNP– (Uchwała nr 27/2019 Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego z dnia 22 października 2019 r. ws. inicjatywy ustawodawczej obywateli dotyczącej zmiany ustawy Karta Nauczyciela w zakresie sposobu ustalania kwot średniego i zasadniczego wynagrodzenia nauczycieli) .

Propozycja ZNP dotycząca zmian w systemie wynagradzania nauczycieli

Podstawowe założenia:

 1. Związanie wynagrodzenia zasadniczego z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce narodowej.
 2. Zachowanie systemu średnich wynagrodzeń, z jednoczesną zmianą sposobu jego ustalania.
 3. Likwidacja kwoty bazowej dla nauczycieli określanej corocznie w ustawie budżetowej.
 4. Zastąpienie kwoty bazowej dla nauczycieli określanej corocznie w ustawie budżetowej kwotą przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w III kwartale poprzedzającego roku budżetowego.

Szczegółowe założenia:

 1. Formuła wynagrodzenia zasadniczego:
 • ž   nauczyciel dyplomowany – co najmniej 100% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w III kwartale  poprzedzającego roku budżetowego,
 • ž   nauczyciel stażysta z – co najmniej 73% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w III kwartale  poprzedzającego roku budżetowego.
 1. Formuła średniego wynagrodzenia nauczyciela na poszczególnych stopniach awansu zawodowego:
 • ž  nauczyciel stażysta – 90% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w III kwartale  poprzedzającego roku budżetowego,
 • ž  nauczyciel kontraktowy – 100% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w III kwartale  poprzedzającego roku budżetowego,
 • ž  nauczyciel mianowany – 125% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w III kwartale  poprzedzającego roku budżetowego,
 • ž  nauczyciel dyplomowany – 155% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w III kwartale  poprzedzającego roku budżetowego.

                                                                                                               Prezes Oddziału

Ewa Skolimowska

Dyrektor nie może zobowiązać pracowników szkoły do złożenia oświadczeń o tym, czy mają zamiar wziąć udział w strajku włoskim.

Po otrzymaniu informacji z kilku województw, że niektórzy dyrektorzy żądają od nauczycieli złożenia pisemnego oświadczenia o udziale w proteście informujemy, że zgodnie z prawem nie ma podstaw do składania takich żądań.

Dyrektor nie może zobowiązać pracowników szkoły do złożenia oświadczeń o tym, czy mają zamiar wziąć udział w akcji polegającej na:
• odmowie wykonywania poleceń przełożonych niespełniających warunków, o których mowa w art. 100 § 1 Kodeksu pracy,
• występowaniu o wypłatę wynagrodzenia należnego im za pracę ponadwymiarową.
W związku z powyższym informujemy, iż brak jest podstaw prawnych upoważniających dyrektorów do zobligowania pracowników do złożenia oświadczenia, o tym czy mają zamiar wziąć udział w takiej akcji. O wszelkich przypadkach nakładania na pracowników tego rodzaju obowiązku prosimy niezwłocznie informować miejscowe oddziały ZNP oraz Zarząd Główny ZNP.

Obraz może zawierać: 1 osoba, tekst

Protest włoski od 15 października

https://znp.edu.pl/protest-wloski-od-15-pazdziernika/

Nauczyciele chcą kontynuować akcję protestacyjną w formie protestu włoskiego. W ankiecie ZNP opowiedzieli się za „niewykonywaniem pozastatutowych zadań w swojej szkole, przedszkolu lub placówce”.

We wrześniu Związek Nauczycielstwa Polskiego przeprowadził wśród pracowników wszystkich typów szkół, placówek oświatowych i przedszkoli będących i niebędących członkami związku „Kwestionariusz badawczy ZNP”. Anonimową ankietę w formie papierowej wypełniło 227 567 osób.

Ankieta ZNP zawierała pytania dotyczące oceny kondycji polskiego systemu oświaty, protestu i udziału w preferowanej formie akcji protestacyjnej.

Z ankiety wynika, że respondenci oceniają kondycję polskiego systemu edukacji na trójkę. Tak odpowiedziało 47% respondentów – 107 959 osób. „Jak ogólnie ocenia Pan/Pani kondycję polskiego systemu edukacji? (w skali 1-5, gdzie 1 oznacza „zdecydowanie źle” a 5 „zdecydowanie dobrze”)”

1 / 44 972            2/ 59 737             3/ 107 959           4/ 12 937             5/ 1 962

19,8%               26,3%                  47,4%                   5,7%                     0,8%

Na pytanie „Jakim postulatem w pierwszej kolejności powinno zająć się ministerstwo edukacji” (dwie możliwe odpowiedzi do wyboru), ankietowani odpowiedzieli, że przede wszystkim:

podniesieniem wynagrodzeń nauczycieli,

zmniejszeniem biurokracji.

Zapytaliśmy także o kontynuację protestu, a w przypadku odpowiedzi twierdzącej o udział w akcji protestacyjnej. Zdaniem prawie co drugiego respondenta działania protestacyjne powinny być kontynuowane. Na pytanie „Jaka jest Pana/Pani opinia na temat działań protestacyjnych w oświacie?” 47,3% respondentów odpowiedziało, że „działania protestacyjne powinny być kontynuowane”.

Zapytaliśmy także o udział w preferowanej formie protestu. Na pytanie „W jakiej formie protestu zdecydowałby/zdecydowałaby się Pan/Pani wziąć udział?” ponad połowa ankietowanych wskazała na protest włoski. Odpowiedzi na to pytanie kształtują się następująco:

– za wznowieniem strajku ogólnopolskiego odpowiedziało się 18,6% respondentów,

– za udziałem w manifestacjach – 22,3%,

za niewykonywaniem pozastatutowych zadań w swojej szkole/przedszkolu/placówce – 55,3%

– za inną formą protestu – 3,8%.

W oparciu o wyniki ankiety, 1.10.2019 r. Prezydium ZG ZNP zdecydowało o rozpoczęciu protestu włoskiego od 15 października 2019r.

Polecamy materiał TVN24.

Uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla członków Sekcji Emerytów i Rencistów

Zarząd Oddziału serdecznie zaprasza Seniorów, członków naszego Oddziału, na uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Spotykamy się w Zespole Szkół Łączności 24 października 2019 r. (czwartek) o godz. 13.00.

Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie przybycia do 15.10.2019r.