Prawo

Bezpłatne  zastępstwa  są  nielegalne !

według opinii MENiS z dnia 16.01.2004 r. podpisanej przez mgr Artura Klawenka p.o. dyrektora Departamentu Pragmatyki Zawodowej Nauczycieli.

Według tej opinii (a także opinii wielu prawników) „niedopuszczalna jest sytuacja, w której bibliotekarz (pedagog, psycholog, logopeda) nie może wykonywać swoich obowiązków, gdyż w tym czasie prowadzi zajęcia w ramach godzin doraźnych zastępstw.

Przydzielone w/w Nauczycielom godziny doraźnego zastępstwa w czasie przeznaczonym na realizację ich pensum rodzi po stronie tych nauczycieli prawo do dodatkowego wynagrodzenia za pracę w godzinach ponadwymiarowych.

W myśl art. 35 ust 2-2 Karty nauczyciela, przez godzinę ponadwymiarową rozumie się godzinę zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych przydzieloną Nauczycielowi powyżej tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin.

Opracowała

Zofia Idzikowska

Prezes Oddziału ZNP

Warszawa Praga–Południe Wawer Wesoła

Czy można zlecić nauczycielom w placówce feryjnej pracę podczas wakacji?

W związku z licznymi zapytaniami w tej kwestii odpowiadamy:

Art. 64 obowiązującej Ustawy Karta Nauczyciela mówi wyraźnie:

pkt 1 Nauczycielowi zatrudnionemu w szkole, w której w organizacji pracy przewidziano ferie letnie i zimowe, przysługuje urlop wypoczynkowy w wymiarze odpowiadającym okresowi ferii i w czasie ich trwania.

pkt 2 Nauczyciel, o którym mowa w ust.1, może być zobowiązany przez dyrektora do wykonania w czasie tych ferii następujących czynności:

  1. przeprowadzania egzaminów;
  2. prac związanych z zakończeniem roku szkolnego i przygotowaniem nowego roku szkolnego;
  3. opracowywania szkolnego zestawu programów oraz uczestniczenia w doskonaleniu zawodowym w określonej formie.

Czynności, o których mowa w pkt 1-3, nie mogą łącznie zająć nauczycielowi więcej niż 7 dni.

Niestety, jest też pkt 4, który mówi, że w ramach ustalonego w ust 1 urlopu wypoczynkowego nauczyciel ma prawo do nieprzerwalnego co najmniej 4 tygodniowego urlopu wypoczynkowego.

Dotychczas przepis w/w pkt 4 był stosowany w przedszkolach co w jakiś sposób jest uzasadnione.

Rozporządzenie MEN z dnia 2 listopada 2015 r. obowiązujące od 1 stycznia 2016 r. w sprawie  sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań Komisji rekrutacyjnej (…) oraz postępowania uzupełniającego, powoduje, że rekrutacja może trwać nawet całe wakacje, a zatem dyrektor ma obowiązek tak ustawić pracę Komisji rekrutacyjnej, (której, nie tylko członkowie, ale i przewodniczący będą się zmieniać) aby harmonogram prac Komisji był zgodny z rozporządzeniem i wynikającym z niego Zarządzeniem nr 6 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 27 stycznia 2016 r.

Nie oznacza to jednak, że dyrektor może zabrać Nauczycielowi z urlopu więcej niż 7 dni łącznie.

To w tych 7 dniach musi „zmieścić się” ewentualny dyżur Nauczyciela w Komisji rekrutacyjnej.

W żadnym razie udział Nauczyciela w pracach Komisji rekrutacyjnej nie może naruszać jego prawa do wymiaru urlopu zapisanego w Karcie Nauczyciela.

Pamiętajcie o tym !!!

Odpłatność za pracę przy egzaminach maturalnych

Zgodnie z art. 42 ust. 2b pkt 1 Katy Nauczyciela, nauczyciel obowiązany jest uczestniczyć w prowadzeniu części ustnej egzaminu maturalnego w ramach tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć (tzw. pensum). Natomiast w przeprowadzeniu egzaminu maturalnego pisemnego, zgodnie z art. 42 ust.2b pkt 2 ustawy Karta Nauczyciela, nauczyciel jest obowiązany uczestniczyć w ramach innych zajęć i czynności wynikających z zadań statutowych szkoły, o których mowa w art.42 ust.2 pkt 2 ustawy Karta Nauczyciela.

W świetle powyższych rozwiązań prawnych:

  1. Za pracę przy przeprowadzaniu pisemnej części egzaminu maturalnego nauczycielowi nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie (chyba, że jego czas pracy w danym tygodniu przekroczy 40 godzinną normę czasu pracy),
  2. W przypadku, gdy na skutek uczestnictwa w przeprowadzaniu ustnej części egzaminu maturalnego nauczyciel przekroczy w danym tygodniu obowiązujący go tygodniowy obowiązujący wymiar zajęć, pensum, to będzie mu przysługiwało z tego tytułu wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe.

UWAGA: Przy wyliczaniu ewentualnych godzin ponadwymiarowych (w stosunku do pensum) w części ustnej egzaminu maturalnego należy pamiętać o, tzw. uśrednieniu wynagrodzenia.

Opracowała

Zofia Idzikowska

Prezes Oddziału ZNP

Warszawa Praga-Południe Wawer Wesoła