Dyrektorzy nie mają prawa odnotowywać w SIO, którzy nauczyciele uczestniczą w strajku

26 lipiec 2019

Stosownie do treści § 27 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej oraz terminów przekazywania niektórych danych do bazy danych systemu informacji oświatowej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1653 ze zm.) w ramach danych nauczyciela związanych ze stosunkiem pracy, w SIO gromadzi się dane dziedzinowe nauczycieli, m. in. dotyczące przyczyn nieprowadzenia zajęć (a nie jak twierdzi Ministerstwo – przyczyn nieobecności):

 1. urlop macierzyński, urlop rodzicielski, urlop ojcowski lub urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego;
 2. urlop wychowawczy;
 3. urlop bezpłatny udzielony na podstawie art. 17 ust. 2 i art. 17 ust. 2a ustawy – Karta Nauczyciela;
 4. urlop udzielony na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1881);
 5. zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy na podstawie art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych;
 6. urlop dla poratowania zdrowia;
 7. zwolnienie z obowiązku prowadzenia zajęć na podstawie art. 42 ust. 6 ustawy – Karta Nauczyciela;
 8. zawieszenie w pełnieniu obowiązków na podstawie art. 85t ust. 1-3 ustawy – Karta Nauczyciela;
 9. urlop udzielony na podstawie art. 68 ust. 1 ustawy – Karta Nauczyciela;
 10. urlop bezpłatny, o którym mowa w art. 174 § 1 Kodeksu pracy;
 11. przeniesienie w stan nieczynny;
 12. niezdolność do pracy, o której mowa w art. 92 § 1 Kodeksu pracy;
 13. zwolnienie od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki, o którym mowa w art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. z 2017 r. poz. 1368);
 14. urlop uzupełniający, o którym mowa w art. 66 ust. 1 ustawy – Karta Nauczyciela.

Mając na uwadze powyższe, należy jednoznacznie stwierdzić, że do SIO nie ma możliwości wprowadzić przyczyny nieprowadzenia zajęć w postaci “zwolnienia z obowiązku prowadzenia zajęć na innej podstawie”, ponieważ rozporządzenie nie zna tego pojęcia.

 Dodatkowo zwracamy uwagę na fakt, że pozyskiwanie danych osobowych osób strajkujących jest, w naszej ocenie, niezgodne z art. 6 ust. 1 lit. c w związku z ust. 3 lit. b RODO (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

Stosownie do treści tych przepisów przetwarzanie danych osobowych jest możliwe wyłącznie:

 1. w przypadku, gdy jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
 2. podstawa przetwarzania określona jest w prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator.

Wobec braku przepisu prawa (w tym przypadku braku przepisu rozporządzenia) pozwalającego na wpisywanie w SIO oczekiwanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej informacji, brak jest podstaw do przetwarzania danych osobowych nauczycieli w powyższym zakresie.

Niezależnie od tego, pozyskiwanie informacji o nauczycielach nieprowadzących zajęć w czasie strajku prowadzi w istocie do pozyskania informacji o osobach uczestniczących w strajku, co stanowić naruszenie art. 18 ustawy z 23 maja 1991 roku o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, który wprowadza zasadę dobrowolności udziału w strajku i zakaz wywierania presji na strajkujących w celu zakończenia strajku i może być podstawą odpowiedzialności karnej, na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 1 tej ustawy.

/-/ Sławomir Broniarz
Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego

Pisma w tej sprawie zostały wysłane do Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

List prezesa ZNP do strajkujących

to naprawdę niezwykłe, że kolejny, czwarty już dzień, trwacie w wielkim, ogólnopolskim proteście pracowników szkół, przedszkoli i placówek oświatowych, proteście przeciwko ubóstwu i ciągłej pauperyzacji środowiska oświatowego.

Edukacja to najważniejsza sfera życia społecznego, bez niej nie przetrwa żadne społeczeństwo, żaden naród.

Nasza walka toczy się o przyszłe pokolenia. Zwracamy uwagę na poważny kryzys, który dotknął edukację publiczną, na zmniejszające się nakłady finansowe z budżetu państwa, na dramatycznie źle przygotowaną i przeprowadzoną reformę oświaty, na fatalne podstawy programowe, na rosnące zapotrzebowanie na wsparcie psychologiczno-pedagogiczne coraz większej grupy uczniów i zatrudnianie w szkole specjalistów: pedagogów, psychologów, logopedów i terapeutów.

Nasza walka toczy się dobrą edukację dla dzieci i młodzieży, zależy nam na szkole wolnej, autonomicznej, prowokującej do myślenia, szkole, która przygotowuje do życia i mierzenia się z wyzwaniami współczesnego świata.

Nasza walka toczy się o dobrego nauczyciela, dobrze wykształconego i dobrze opłacanego, bo to od niego wszystko się zaczyna. Od nauczyciela przedszkola, szkoły podstawowej, ponadpodstawowej… Walczymy o nauczyciela biblioteki, o pedagoga, psychologa, o każdego, bez którego niemożliwe jest kształcenie i kształtowanie młodych pokoleń. Nasza walka toczy się o pracowników oświaty niebędących nauczycielami, o panie i panów woźne, sprzątaczki, kucharki, wszystkie szkolne i przedszkolne „ciocie”, o pracowników szkolnej administracji. Walczymy o pozostanie w najpiękniejszym zawodzie świata.

Nasza walka to walka o godność.

Dlatego musimy wytrwać. Nigdy dotąd środowisko oświatowe nie było tak zjednoczone. Jesteśmy razem: członkowie związków zawodowych i niezrzeszeni. Rozejrzyjmy się i zobaczmy, jak wielki potencjał w nas drzemie. Razem możemy więcej.

Nie jesteśmy w tej walce sami. Są z nami Rodzice. Są nasi Uczniowie. Studenci. Są pracownicy innych branż, lekarze, pracownicy LOT-u, artyści, naukowcy, dziennikarze… Są pracodawcy, również nasi dyrektorzy. Są samorządowcy. Organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, nauczyciele i organizacje z innych krajów Europy i świata.

Dziękujemy Im wszystkim za wsparcie, dziękujemy za wyrozumiałość i cierpliwość. Wiemy, jak bardzo nasz strajk zaburza funkcjonowanie innych dziedzin życia społecznego. Płynące do nas słowa poparcia dają nam jednak wiarę w sens tego, co robimy.

Koleżanki i Koledzy, Szanowni Pracownicy Oświaty, racja jest po naszej stronie. Musimy być razem, do końca.

Dzisiaj, dzięki wsparciu wielu ludzi, osób publicznych i prywatnych, znanych i nieznanych, uruchamiamy Fundusz Strajkowy, z którego środków będzie możliwe wsparcie tych, którzy nie licząc się z konsekwencjami, z ryzykiem utraty środków do życia podjęli tę, nierzadko heroiczną decyzję o przystąpieniu do strajku. Jutro zbiera się Prezydium Zarządu Głównego ZNP, będą podjęte decyzje o dalszych działaniach.

/-/ Sławomir Broniarz
Prezes ZNP