Komunikat ZNP w sprawie deklaracji udziału w strajku

26 lipiec 2019

Komunikat ZNP w sprawie deklaracji udziału w strajku

Związek Nauczycielstwa Polskiego sprzeciwia się praktyce, stosowanej przez dyrektorów szkół, w których pracownicy wyrazili zgodę na przeprowadzenie strajku, w postaci żądania wcześniejszego składania deklaracji co do udziału w strajku organizowanym przez ZNP.

Stoimy na stanowisku, że prawo do strajku jest fundamentalnym prawem pracowników i organizacji związkowych, należy do podstawowych praw człowieka oraz wolności związkowych. Prawo to wynika m. in. z:

  • art. 8 ust. 1 lit. d Międzynarodowego Paktu Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych otwartej do podpisu w Nowym Jorku dnia 19 grudnia 1966 r. (Dz.U. 1977 Nr 38, poz. 169),
  • art. 4 Konwencji nr 89 dotycząca stosowania zasad prawa organizowania się i rokowań zbiorowych, przyjętej w Genewie dnia 1 lipca 1949 r. (Dz.U. 1958 Nr 29, poz. 126) i Stanowiska Komitetu Wolności Związkowych Nr 881,
  • art. 11 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności z dnia 4 listopada 1950 r. (Dz.U. 1993 Nr 61, poz. 284 ze zm.),
  • art. 6 Europejskiej Karty Społecznej z 18 października 1961 r. (Dz.U. 1999 Nr 8, poz. 67 ze zm.).

Przepisy ustawy z 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych dają pracodawcy możliwość przygotowania się do strajku, ponieważ nakładają na organizatora strajku obowiązek odpowiedniego uprzedzenia pracodawcy o jego rozpoczęciu (art. 20 ust. 3 ww. ustawy). Zakazują również zmuszania, zobowiązywania lub wywierania presji przez władze organizacji związkowej na pracowników, w celu przystąpienia przez nich do strajku (art. 18 ww. ustawy).

Regulacje ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych dają pracownikom możliwość dwukrotnego “wypowiedzenia się” na temat skorzystania z prawa do strajku:
  1. w referendum, kiedy dają organizacji związkowej prawo do organizacji strajku w zakładzie pracy (por. art. 20 ustawy),
  2. w momencie rozpoczęcia strajku, kiedy decydują, czy do niego przystąpią.

Ustawa nie nakłada na pracowników innych form informowania o poparciu dla strajku.

Brak możliwości żądania przez pracodawców deklaracji od pracowników, czy wezmą udział w planowanym strajku, kilkanaście dni przed jego datą wynika z:

  • nieistnienia przepisu prawa materialnego, z którego wynikałby obowiązek deklarowania się przez każdego pracownika, co do udziału w strajku przed datą jego rozpoczęcia,
  • treści art. 18 ww. ustawy, z którego wynika, że zasada dobrowolności udziału pracowników w strajku odnosi się również do pracodawcy, który powinien powstrzymać się od podejmowania jakichkolwiek działań zmierzających do zniechęcenia pracowników do udziału w strajku, ponieważ działania mające na celu wywarcie presji na pracowników, żeby nie przystępowali do strajku, należy uznać za nielegalne (zob. prof. zw. dr hab. Krzysztof W. Baran (red.), Daniel Książek, Komentarz do ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych [w:] Zbiorowe prawo pracy. Komentarz, Wolter Kluwer 2016, Lex).

Mając na uwadze treść art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, Związek Nauczycielstwa Polskiego będzie zawiadamiał o podejrzeniu popełnienia przestępstwa w każdym przypadku podejmowania nielegalnych działań polegających na przeszkadzaniu w prowadzeniu w sposób zgodny z prawem sporu zbiorowego.

26.03.2019 r.

ODEZWA

KOLEŻANKI I KOLEDZY NAUCZYCIELE, DYREKTORZY PLACÓWEK,

                         PRACOWNICY ADMINISTRACJI I OBSŁUGI

Znane są wyniki Referendum w sprawie Wielkiego Strajku Nauczycieli i Pracowników Oświaty.

W naszym Oddziale funkcjonuje 128 różnego rodzaju placówek oświatowych. W Referendum wzięły udział 124 placówki co stanowi 96,87% ogółu placówek.  Tylko w 2 placówkach  w głosowaniu za strajkiem zagłosowało 50%  i 47% zatrudnionych, w związku z czym, w tych placówkach strajku nie będzie.

Strajk odbędzie się w 122 placówkach, wśród nich są takie , w których za strajkiem opowiedziało się 100% , a średni wynik  w objętych naszym działaniem placówkach  to – 94,8 %.

Ten wynik pokazuje, że ogromna rzesza nauczycieli i pracowników administracji i obsługi dojrzała do tego aby powiedzieć DOŚĆ!

Dość stawiania nam coraz wyższych wymagań!

Dość wypominania nam tzw. „przywilejów”, których tak naprawdę nie mamy!

Nie pozwolimy więcej aby, wszechstronnie wykształcone nauczycielki zatrudnione w przedszkolach  i świetlicach nazywano „przedszkolankami” i „świetliczankami”.

Dobry towar jest drogi – tymczasem my Polscy Nauczyciele zarabiamy średnio 50% tego co zarabiają nauczyciele we wszystkich krajach Europy (tylko Czesi i Słowacy otrzymują porównywalne do naszego wynagrodzenie).

Kolejny raz zwracamy się do Was o zawodową solidarność.

Niezdecydowanym dedykujemy fragment piosenki zespołu Lombard:

„Ktoś inny zmienia świat za Ciebie

Nadstawia głowę, podnosi krzyk

A ty z daleka , bo tak lepiej

I w razie czego nie tracisz nic…”???